فرم درخواست کار

بمنظور همکاری با موسسه محافظین تخت جمشید البرز در زمینه های مختلف کاری از فرم ذیل استفاده نمائید . 

فرم استخدام
نوع کار :
نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تلفن / همراه : *11
آدرس ایمیل :
نام پدر : *
تاریخ تولد : *
شماره شناسنامه : *
کدملی : *10
محل صدور : *
قد : *3
وزن : *3
وضعیت تأهل :
وضعیت نظام وظیفه :
وضعیت آموزش نگهبانی :
وضعیت تحصیلی :
گواهینامه رانندگی :
آدرس محل سکونت : *
شماره تلفن ثابت : *
مشخصات یک نفر از آشنایان : *20
شماره تماس یک نفر از آشنایان : *
سوابق بیمه :
شماره بیمه :
سوابق شغلی :
آیا تا کنون تجربه کار در حوزه فعالیت موسسه را دارید؟ :
آیا در حال حاضر به کار دیگری اشتغال دارید؟ :
میزان حقوق درخواستی : *
عکس پرسنلی : *
کد امنیتی بالا :